Privatumo politika

Šioje Privatumo politikoje pateikiame informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kurį atliekame Jums naudojantis šia savitarnos svetaine, įskaitant slapukų naudojimą.

Politikoje naudojamos asmens duomenų ir kitos sąvokos yra apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente).

Duomenų valdytojas, nustatantys Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, yra AB „Kauno grūdai“, juridinio asmens kodas 133818917, adresas H. ir O. Minkovskių g. 63, Kaunas, Lietuva.

Atsižvelgdami į teisės aktų suteikiamą teisę, Jūsų elektroninio pašto adresą naudosime tiesioginės rinkodaros tikslu, tam, kad galėtume pateikti su mūsų bendrovės prekėmis ir paslaugomis susijusią informaciją. Jeigu nesutinkate su tuo, kad Jums būtų siunčiama tiesioginė rinkodara, informuokite apie tai el. pašto adresu duomenu.apsauga@kggroup.eu. Tiesioginės rinkodaros taip pat galite atsisakyti nuspaudę nuorodą kiekviename laiške.

Jeigu tapatybės nustatymui pasirinksite elektroninės bankininkystės būdą, Jūsų bankui perduosime ir iš jo gausime Jūsų tapatybę patvirtinančią informaciją.

Jūsų paskyra bus sukurta Jums dėl to išreiškus valią, t.y. Jūsų sutikimo pagrindu. Paskyroje esančių duomenų tvarkymo pagrindas – sutarties tarp šalių vykdymas.

Jūsų savitarnos svetainės paskyra bus automatiškai panaikinta praėjus 3 metams nuo paskutinio prisijungimo prie sistemos.

Informuojame, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises: teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens neišsamius asmens duomenis; teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę į duomenų perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Tam, kad būtų galima įgyvendinti Jūsų duomenų subjektų teises, būtina nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustačius Jūsų tapatybės, nebus galima įsitikinti, ar kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi, todėl nebus galima įgyvendinti Jūsų teisių.

Gali būti atsisakyta nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai gali būti paprašyta atitinkamo mokesčio, jei prašymas būtų akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

Jeigu pageidautumėte įgyvendinti savo duomenų subjekto teises ar turėtumėte kitokių klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis šiais kontaktiniais duomenimis į bendrovės duomenų apsaugos pareigūną: duomenu.apsauga@kggroup.eu arba pateikti/atsiųsti adresu, nurodytu šios politikos pradžioje.

Kita informacija apie AB „Kauno grūdai“ ir kitų Kauno grudų grupei priklausančių bendrovių atliekamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą yra pateikiama šioje privatumo politikoje [hyperlink https://www.kauno-grudai.lt/privatumo-politika] bei gali būti įtraukta į su Jumis sudarytą sutartį.

Naujienlaiškio prenumerata
Rašyk
Skambink